Fregatschip ORION

Notulen

Betreffende het Fregatschip

Orion

1837

Nadat, in eene eerste op den 17e October 1837 door de Heeren A. Blussé van Oud Alblas, Herman van der Sande Hz, F. van Wageningen, Mr. P. Blussé Az en H.P. Visser gehouden comparitie besloten was om een schip te bouwen van 155 voet lengte 39 breedte en 25 diepte, berekend voor minstens 600 lasten; en men zich vervolgens omtrent bestek en prijs met de Heeren C. Gips & Zonen verstaan had, is, in eene tweede comparitie, op den 25e October 1837, de Reedery – cedul voor den Orion waarbij de Heeren A. Blussé van Oud-Alblas, Herman van der Sande Hz, F. van Wageningen en Mr P. Blussé Az als Directeuren benoemd worden, gearresteerd, de teekening daarvan geopend, en eene circulaire aan de deelhebbers in onze andere Schepen gearresteerd, ten einde hen in de gelegenheid te stellen om mede, zoover het nog ongeteekende gedeelte strekken zou, deel te nemen, met verzoek om binnen 8 dagen van hun verlangen te doen blijken.

De Reedery-cedul binnen de 8 dagen volgeteekend zijnde, en inmiddels de onderhandelingen met de Heeren C. Gips & zonen oevr het bestek ten einde gebracht zijnde, is den 29e October 1837 de kiel voor het Fregatschip Orion gelegd, en in eene op den 11e November 1837 gehouden comparitie het bestek met de Heeren Gips finaal gearresteerd en geteekend, heeft men zich in die comparitie ook voorlopig met den Blokmaker Bouwman verstaan, onder reserve van al het afgesprokene in een nader met hen te passeeren contract te brengen, en is wijders besloten, om aan de Directie der Handelmaatschappij legaal kennis te geven van het leggen van de Kiel voor gemelde Bodem.

Aandeelhouders in het Fregatschip ORION

Comparitie van Directeuren

gehouden den 16e November 1837

Nadat reeds tijdig de nodige informatien, zoo buiten als binnenslands, naar de prijzen van bladkoper, van koper voor de bouten, en van kopere spijkers genomen waren, is de leverantie aan de minste Inschrijvers gegund, zijnde voor het blad-koper van 5 en 5½ Npd H. de Hens & zoon te Utrecht tegen f.125, voor het rond en achtkant stafkoper L.J. Enthoven &Comp te ’s Hage tegen f.125,44 en voor de kopere spijkers mede de laatstgenoemden tegen f.121,03 alles per 100 Npd.
Nog is in deze comparitie het gieten van de Metalen roerstellen aan den Heer C.L. Huygen te Schiedam tegen f.139, en het leveren van de compositie spijkers aan de Heeren D’Erve Dekkenborgh te Schiedam tegen f.112,86 per 100 Npd gegund.
Tevens is echter besloten om van P. Smits Fzn alhier de voorhanden oude koperen bouten, voor zoover die strekken, tegen f.124 per 100 Npd overtenemen, op de maat klaar gemaakt en onder korting van 2 pCt voor kontant.

 

Comparitie van Directeuren

gehouden den 21e November 1837

Door de Directeuren is aan den minstinschrijvende, en in tegenwoordigheid van W. Kolkman aanbesteed, te weten: aan gemelde W. Kolkman het Engelsch 8Kant tegen f.14 het 5/8, en f.16 het ½ dms, en aan Jakob van Wageningen het Engels plat of Knieijzer 8000 Npd á f.12½ en ’t meerdere tot f.13½, voorts het ordinair rond á f.13½ , het patent rond á f.17 en het Zweeds á f.19¾ , alles per 100 Npd.
Voorts het besmeeden van het Schip gegund aan P. Hofman &Comp in verhouding der zelfde prijzen als vroeger voor de Jacob Cats en Oud-Alblas besteed zijn.
[den 25e November het contract met Bouwman geteekend]

 

Vergadering

van den Raad der Reederij

gehouden den 2e December 1837

Present de Heeren A. Blussé van Oud-Alblas, Herman van der Sande Hzn, Florent van Wageningen, Mr P. Blussé Azn, H.P. Visser, B. Bruininghuis en C.Gips &Zonen.

De eerste vergadering van den Raad der Reederij van den Orion, na behoorlijke oproeping plaats hebbende, is door den President met eene korte toespraak geopend, en vervolgens, op voorstel der directie eenparig besloten tot eene storting van f. 600 pewr 1/32e aandeel, te doen voor of op 2 January 1838, en eene tweede storting van f. 500 per 1/32e aandeel, te doen voor of op 1 Maart 1838; verder goedgevonden om bij het rigten der stevens, waarvan de dag door de Heeren Gips nader aan alle deelhebbers zal worden opgegeven, de gewone fooi van f 26 te geven. – Na aan de pressente leden geheimhouding der bepalingen van het bestek met de Heeren C.Gips &Zn opgelegd te hebben, en niemand iets voortestellen hebbende, is deze vergadering gescheiden.
En is den 4e December aan alle afwezige deelhebbers bij missive van het beslotene kennis gegeven.

 

Comparitie van Directeuren

gehouden den 27e December 1837

Door de Directie is voor het toezigt bij den bouw van het Schip, te beginnen met 1 January, aangenomen, Kapt A. van der Linden tegen f.50 in de maand.

Met C.H. van Kamen overeengekomen het hekken en maken der koperen bouten tegen f.5, de afval ten zijner lasten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *