Directie en Raad der Rederij

1e Komparitie Raad,
Op heden den 16 November 1829, ’s avonds ten 7 uur, heeft ten huizen van den Weled Heer A. Blussé van Oud Alblas de Eerste komparitie plaats gehad van die Heeren, welke zich door hunnen handteekening zie Stuk n° 1 en voor zulk aandeel als daar bij staat uitgedrukt, hadden geëngageerd tot het doen bouwen en in Reederij brengen van Een Fregatschip voor de vaart op de Oost Indien, groot plusminus 450 Roggelasten, en zulks op de werf van den scheepsbouwmeester C. Gips, alhier woonachtig.
Behalven de Heeren Boonen en van Hoogstraten welke zich hadden gedeclareerd met alle de bepalingen in dezen raad te maken, genoegen te nemen, waren alle de andere leden present.
De Heer A. Blussé van Oud Alblas, deze eerste comparitie presiderende en met eene korte toespraak geopend hebbende, draagt eene schets der wet, voor die Rederij vast te stellen, voor. Dezelve bestaat uit 13 articullen, en na ieder aticul in ’t bijzonder te hebben overwogen en goedgekeurd, is dezelve op behoorlijk zegel overgeschreven, geteekend en de Reederij geconstitueerd zie Stuk n° 2.
Daarna, volgens Art.3. der wet overgegaan zijnde tot het benoemen van Directeuren, zijn daartoe gekozen – De Heeren A. Blussé van Oud Alblas
F.F. Blussé
Herman van der Sande Hzn
Florent van Wageningen
terwijl verdere, overeenkomstig Art.8. benoemd zijn
De Heeren B. Cop
G. van Brakel
Hendrik van der Koogh
om uit te maken de Commissie in gemeld Art.8. omschreven; en welke posten ieder volgaarne op zich heeft willen nemen, dankbaar zijnde voor het vertrouwen in hun gesteld.

Vervolgens is De Heer Dirk van der Koogh, mede lid deser Reederij, op zoodanige voorwaarden als nader door de directie in billekheid met hem overeengekomen en door den Raad goed gekeurd zullen worden tot Kapitein gekozen van het voren genoemde Fregatschip, en helzelve schip bij meerderheid van stemmen den naam gegeven: De Dortenaar.
Waarna men op het welgelukken deser onderneming een toast heeft ingesteld, die dan ook hartelijk gedronken is; en daarmede, is deze eerste zeer vriendschappelijke Vergadering gesloten en geadjourneerd tot nadere oproeping.

etc. etc. * * * * * * * * * *

Een Transcriptie van de complete ‘Notulen van Directie en Raad der Reedery van de DORTENAAR‘ is onderstaand te lezen en in het bijzonder interessant vanwege de 2e-, 3e- en 5e-reis (waarvan tevens logboeken bestaan) en in samenhang met het Grootboek waarvan een transcriptie in volgende Tab.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *