Bouw van de OUD-ALBLAS

“Zaterdag namiddag (27Aug) is te Dordrecht, van de werf van de scheepsbouwmeesters C.Gips en Zonen, met het beste gevolg, te water gelaten het fregatschip Oud-Alblas.” staat er in het Dagblad van ‘s Gravenhage van 31-08-1836 te lezen.

Onderstaande gaat over de bouw van de OUD-ALBLAS, uit de ‘Notulen van Directie en Raad der Reedery’ en het Grootboek.

Eerste Vergadering der Reedery

Op Heden den 30 Juny 1835, de Eerste vergadering van den Raad der Reedery gehouden zijnde onder voorzitting van den bij de Reedery-Cedul bepaalde president, is daarna mededeeling gedaan van het dien dag met den Scheepsbouwmeester door de Directie finaal gesloten contract van aanbouw (Zie Stuk N° 4) en als nu besloten om op donderdag den 2 July aanstaande de stevens te rigten en alsdan aan het werkvolk voor een Fooy te geven Tien Zeeuwsche Rijksdaalders.
En daar alsdan overeenkomstig het contract met den Scheepsbouwmeester, 14 dagen daarna dus op 16 July de eerste der bepaalde vijf termijnen, dus f 12.800,- zal moeten voldaan worden, zoo wordt op voorstel van den president eenparig goedgekeurd om met afwijking, in zoo verre voor ditmaal van Art.4 der bepaling van de Reedery Cedul, eene eerste storting tegen gezegde 16 July, ten bedrage van f 500,- per een Twee en dertigste aandeel, te bepalen.
Niemand iets meer voor te dragen hebbende, is deze eerste vergadering van den Raad der Reedery gescheide.

 

Comparitie van Directeuren

Heden, den 2 July 1835, Directeuren vergaderd zijnde, is bij dezelven, na voorafgegane informatien ontrent de prijzen van ijzer en werkloonen, en na zich volkomen overtuigd te hebben, dat zulks niet minder kon, en ook nog was beneden de tot hiertoe minst besteedde prijzen met den IJzerkoper J. van Wageningen en met den Smit Joseph Jores, in deezer vroeger overeengekomen, dat de eerste het benodigde achtkant Engelsch IJzer zal leveren voor de benoodigde stompe bouten, punte bouten en klinkbouten voor het Scheepshol, en de andere die Smeden zal, terwijl in geen geval de prijs per 100 Npd voor de Reedery hooger zal komen dan f 13,25, en is tevens met de beide genoemde overeengekomen omtrent het ijzer en de besmeding der kechtbouten, de klinkbouten voor de knieën en der IJzeren knieën zelven, welke laatsten men iets zwaarder, een voet langer en met een bout meer, verkozen heeft; en zijn hiervan contracten met de noodige bedingen opgemaakt, waarbij juist bepaald is geworden, zoo wel wat de ijzerkoper als wat de Smit per 100 Npd van de Reedery ontvangen zal. (Zie Stukken N° 5&6)

 

Comparitie van Directeuren

Heden den 8 September 1835, Directeuren vergaderd zijnde, is de Heer H.P. Visser zijn verlangen te kennen gegeven hebbende om van der Dortenaar als Kapitein over te gaan op den Oud-Alblas, en zich met het toezicht over den afbouw van dat Schip te belasten; zoo is daar voor op de gewone conditie aangenomen, onder bepaling echter van zich nog met de uitrusting van den Dortenaar voor eene nieuwe reis te belasten, en daartoe als Kapitein van dien bodem te blijven fungeeren tot half October aanstaande.
Na veelvuldige deliberatie ook met den Heer H.P. Visser, en met diens overleg, is met den Heer A. Bouman Az overeengekomen omtrent het maken en leveren van al het benodigde blokwerk voor den Oud-Alblas en door de Directie met denzelven deswege een contract gesloten, Zie Stuk N° 7)

 

Vergadering van den Raad

Present de Heeren A. Blussé van Oud Alblas, H. van der Sande Hz., A. du Bois &Zoon, van Neerum &Olivier, C. Gips, P. Blussé Az.

Heden den 31 October 1835, de Raad der Reedery vergaderd zijnde, is na voorlezing en goedkeuring der Notulen tot heden, op voorstel van den president eenparig goedgevonden om eene tweede storting te bepalen van f 400,- per 1/32e aandeel, te doen voor of op 30 November aanstaande.
Niemand iets meer voor te dragen hebbende, is deze vergadering gescheiden tot nadere oproeping.

 

Comparitie van Directeuren

Heden den 28 January 1836, Directeuren vergaderd zijnde, zijn de teekeningen voor het beeldhouwwerk finaal gearresteerd, en is tevens overlegd om aan L. Van Steen en anderen gelegenheid te geven om daarnaar in te schrijven.
Verder besloten om, terwijl men bij C. van den Broek het scheepsbrood voor f 13,50 en het Kajuits voor f 36 bekomen kon, en nu voor den Jacob Cats bestellen moest om tegen Mei klaar te zijn, maar tegelijk eene gelijke hoeveelheid 3000 Nlb Scheeps en 300 Nlb Kajuitsbrood voor den Oud-Alblas te bestellen, om klaar te zijn met September aanstaande.
Nog besloten om den Raad der Reedery tegen dingsdag 2 February zamen te roepen ten einde aan denzelven eene derde storting, van f 500,- per 1/32ste aandeel voor te slaan.
Door den president werd kennis gegeven van een bij hem door de Agenten der Handelmaatschappy ahier ontvangen authentiek afschrift van eenen brief der Directie van dezelve Handelmaatschappy, gedagteekend van den 18 January ll. betreffende eene vermindering der vracht voor de Schepen van 400 tot 500 lasten ten bedragen van 5, en voor die boven 500 lasten van 10 Gulden per uitteleveren last (zie Stuk no 8.)

 

Vergadering van den Raad der Reedery

Present de Heeren A. Blussé van Oud Alblas, J.N.Vriesendorp, C. Gips, P. Blussé Az.

De Raad der Reedery heden 2 february 1836 vergaderd zijnde, is door den Voorzitter de noodzakelijkheid eener derde storting ten bedrage van f 500,- per 1/32ste aandeel aangetoond en dienvolgens voorgedragen; waarop door den raad daartoe besloten is, met bepaling, dat dezelve zal moeten plaats hebben voor of op 2 Maart aanst.
Niemand iets meer voor te dragen hebbende, is de vergadering gescheiden tot nader bijeenroeping.

 

Comparitie van Directeuren, De Heer J.N. Vriesendorp absent.

Heden den 18 February 1836, Directeuren vergaderd zijnde, is aan L. van der Steen het beeldhouwwerk aanbesteed tegen f 300,- waarvan f 200,- voor rekening van den scheepsbouwmeester en f 100,- voor rekening der reedery zullen komen.
Verder Bestek en Conditien voor de betimmering (zie Stuk no 9.) gearresteerd, en de inschrijving daarop tegen Zaturdag 27 february bepaald.
Het maken van het beslag ijzer op de Oude conditien aan Joris gegund, namelijk tegen 25 Gulden, en 14 pond voor insmeding, mitz het beslag, den blokken daarbij voor hetzelfde geld aanneeme; en hiervan Contract gemaakt (zie Stuk no 10.)
Door kapitein Visser eenen staat der benoodigde zeilen en van het vereischte waarlooze doek (zie deze stukken onder no 11.) ingeleverd zijnde is besloten om bij de zeilmaker te informeeren naar den prijs van het maakloon, en naar Crommenie aan P. Bloemendaal en J. Schaap te schrijven om opgave der naaste prijzen van het Hollandsch doek.
De besteeding van het Touwwerk bepaald tegen 24 February.

 

Comparitie van Directeuren, De Heer J.N. Vriesendorp absent.

Heden, den 27 February 1836, Directeuren vergaderd zijnde, is bij opening der billetten voor de betimmmering gebleken, dat hadden ingeschreven J. de Kreuk voor f 1890,- W. van der Weyden voor f 1820,-, en J. van der Steen voor F 1725,-, weshalven aan laatst gemelde dit werd gegund, en daarvan contract opgemaakt is. (Zie Stuk no 12)
Eveneens de billetten voor het touwwerk geopend zijnde, is gebleken de minste inschrijver te zijn J. van den Hoogen; aan wien de leverantie is gegund tegens f 43,25 per 100 Nu al het benoodigde touwwerk voor eens gerekend, en met bepaling dat het den Kapitein zal blijven vrijstaan om het Schiemansgaren daar te nemen waar hem dit het goedkoopst zal worden aangeboden. En is ook hiervan contract opgemaakt (Zie Stuk no 13)
Het gerookt spek voor den Oud-Alblas even als voor den Jacob Cats, door H. van Sluisdam aangenomen tegen f 42,-
Aan F. & A. van der Linden het leveren van een verwmolen opgedragen.

 

Comparitie van Directeuren, De Heer J.N. Vriesendorp absent.

Heden, den 12 Maart 1836, Directeuren vergaderd zijnde, is bij hen, uit aanmerking van de steeds hooger in prijs wordende Metalen, in ernstige overweging genoemen, eene uit Rotterdam dien dag ontvangen aanbieding van bladkooper tegen 73 Gl., edoch besloten om alvorens dezelve aantenemen, elders naar de minste prijzen te informeeren; (en is ten slotte den 24 Maart met den Heeren Enthoven &Co tegen 71 Gl voor het benodigde bladkooper gecontracteerd.
Het Roerwerk, waaromtrent de president reeds eenige maanden tevoren op Feyenoord beding tot den ouden prijs van f 1,45 gemaakt had, is daar nu besteld gelijk ook een palrand.
Ten gevolgen der genomen informatiën omtrent het maken der Zeilen met de Lijken, Kousen etc, is gebleken, dat de minste aanbieding was van van den Hoogen á 22 ct; edoch om verschillende redenen, aan Pot aangeboden om dit werk op zich te nemen tot hetzelfs 1 ct hooger.
Besloten om dit van den Hoogen het Schiemansgaren tegen 35 Centen te nemen.
Door Kapitein Visser eenen staat ingeleverd zijnde van de benoodigde Ankers, Kettingen enz., (zie Stuk no 14) is besloten daarover naar Gateshead te schrijven en naar de prijzen te informeeren.

 

Comparitie van Directeuren, De Heer J.N. Vriesendorp absent.

Heden, den 14 April 1836, Directeuren vergaderd zijnde, is is besloten om het Hollandsch Zeildoek te bestellen bij Jan Schaap te Crommenie, als den minste prijs vragende, en daar dien Pot weigerachtig geweest is in het maken der Zeilen,met de lijken, kousen, enz., voor 23 Centen aantenemen, dat te bestellen bij van den Hoogen tegen 22 Ct zoo als hij nog altoos bleef aanbieden. De Lijsings besteld bij den zelfden man die ze voor den Jacob Cats gemaakt heeft.
Op de van Gateshead ontvangene prijsopgave (zie Stuk n 15) besloten om de Kabelkettings en het verdere kettingwerk voor het tuig etc., benevens de Ankers aldaar te bestellen.
Besloten om op het Touwwerk, blokken, ed f 5000 voor 3 maanden te verzekeren.

 

Comparitie van Directeuren, De Heer J.N. Vriesendorp absent.

Heden, den 5 Mey 1836, Directeuren vergaderd zijnde, is, na daaromtrent gedaan onderzoek bevonden dat het benoodigde Leer tot de minste prijs bij den Heer Rombouts te bekomen was, en alzoo besloten dat bij denzelven te nemen, te weten: de huiden overleer tot bekleding tegen 30, het smeerleer tegen 28, en het gesmart pompleer tegen 30 stuiver per Nlb.
De palrand van Feyenoord ontvangen, onkost f 28,25

 

Comparitie van Directeuren, De Heer J.N. Vriesendorp absent.

Heden, den 24 Mei 1836, Directeuren vergaderd zijnde, gaf de president kennis, dat het Hollandsch Zeildoek half Mei ontvangen, naar genoegen bevonden, en contant betaald was. – En is besloten om ook daarop f 4500 voor 3 maanden te verzekeren.
Door den president wierdt nog, medegedeeld, dat op 15 dezer door hem legaal van den aannemer van de betimmering, J. van der Steen, is kennis gegeven, dat de dekken in de Oud-Alblas gelegd en gekalfaat zijnde hij verpligt was, overeenkomstig de bepalingen van het bestek, de betimmering aan boord te beginnen om binnen drie maanden geheel te beëindigen. (Zie Stuk no 16)
Daar de ondervinding het nut van ijzere watervaten en ijzere pompen geleerd heeft, is besloten om tot eene proef een paar 4 voets Watervaten, thans te Rotterdam te bekomen, van daar te laten komen, en in België te informeeren naar den prijs van de aldaar thans tot de minste prijzen gemaakt wordende ijzere Scheepspompen.
Daar men ook voornemens is om ook de Oud-Alblas met 6 Stukken te armeeren, welk getal men in alle gevallen genoegzaam oordeelt, zoo is besloten van den Jacob Cats die er 10 heeft, bij arrivement er 4 voor den Oud-Alblas over te nemen en twee andere Stukken uit Engeland te laten komen.

 

Comparitie van Directeuren, De Heer J.N. Vriesendorp absent.

Heden, den 14 Juny 1836, Directeuren vergaderd zijnde, is besloten om de Combuis te bestellen, schijven op Feyenoord te laten goeten en 2 rolpaarden voor de 2 nieuwe Stukken te bestellen, zijnde van de Jacob Cats er nu ook vier op den Oud-Alblas overgegaan.

 

Comparitie van Directeuren, De Heer J.N. Vriesendorp absent.

Heden, den 21 Juny 1836, Directeuren vergaderd zijnde, zijn de conditiën voor het beschilderen en vergulden van het Schip buiten boord uitgegeven om op 23 dezer daarnaar inbgeschreven te worden; (en is op laatstgemelden dag, gebleeken de hoogste inschrijver te zijn korthals voor f 197, en de minste A. Kuyk voor f 128, welke laatste dan ook aannemer geworden is.)
Daar de Smids winkel van J. Joris, na ’s mans overlijden in april ll. niet meer voldoende blijkt te zijn om het daar voor den Oud-Alblas aangenomen werk op zijn tijd te leveren, zoo is dit gedeeltelijk bij anderen besteld.

 

Vergadering van den Raad

Present de Heeren A. Blussé van Oud Alblas, H. van der Sande Hz., A. du Bois &Zoon, Blussé & Vriesendorp, A. Blussé Az, H.P. Visser, C. Gips.

De Raad der Reedery heden den 2 Augustus 1836 vergaderd zijnde, is aan denzelven door den voorzitter mededeeling gedaan van den thans zoo ver gevordende aanbouw van den Oud-Alblas, sat de bodem op Zaterdag den 27 dezer maand, zal kunnen tewater loopen, en alsnu eene vierde storting noodig werdt welke de Directie voorstelde te bepalen op f 1000 per 1/32e aandeel, te doen heden over een maand, zoo is daartoe eenparig besloten, gelijk mede tot het alsdan aan het volk van de Werf te geven gebruikelijke tractement.

 

Comparitie van Directeuren, De Heer J.N. Vriesendorp absent.

Heden, den 10 Augustus 1836, Directeuren vergaderd zijnde, om te beslissen over de keuze van eenen Kapitein voor den Oud-Alblas in de plaats van den Heer H.P.Visser (die reeds vroeger, hoezeer zich nog altoos met den aanbouw blijvende belasten, daarvan had afgezien,) en zulks om in dienst te treden op den 16 dezer, tot aan de monstering tegen 50 Gl., doch daarna tegen 100 Gl ’s maands, 2½ % kaplaken, en 10 Gulden daags gedurend zijn verblijf aan eenige haven os laadplaats en Nederlandsch Oost Indiën; – Zoo is door den president kennis gegeven, dat zich hadden aangem,eld als sollicitanten: kapt Ingerman, Stuurman Cars, Stuurman Ydo, Kapt C. van der Linden, kapitein Boome, Kapt. Meyerhof en Kapt H. Strumphler, waarvan dadelijk begreepen wierdt dat de drie eersten niet in aanmerking konden koomen;
Vervolgens bij stemming tot eene keus uit de vier laatsten overgegaan zijnde, is met eenparigheid tot Kapitein verkoozen de Heer Johannes Evert Strumphler, geboortig van Amsterdam.

 

Comparitie van Directeuren, De Heer J.N. Vriesendorp absent.

Heden, den 16 Augustus 1836, Directeuren vergaderd zijnde, is daarbij voor het eerst als Kapitein tegenwoordig geweest de dien dag in functie getreeden Heer Strumphler.
In deze Comparitie is gearresteerd, en dien eigen dag uitgegeven het bestek voor het schilderen op en tusschen de beide dekken, Sloepen, enz. – (zie Stuk no 17).
Besloten 4 eens gebruikte ijzere waterkisten te nemen en daarbij 27 heele en 6 halve leggers bij van Nerum en Olivier te bestellen. –

 

Comparitie van Directeuren, De Heer J.N. Vriesendorp absent.

Heden, den 18 Augustus 1836, Directeuren vergaderd zijnde, is bij opening der billetten voor het schilderwerk bevonden de hoogste inschrijver te zijn de Heer Schmidt voor f 658, en de minste Korthals voor f 426, en is aan deeze met eene kleine verandering in het bestek de Inschrijving gegund tegen f 410,-
Besloten om aan alle deelhebbers kennis te geven dat Zaterdag na den middag van den 27 dezer ten half 5 ure de Oud-Alblas zal te water gelaten worden.

 

Comparitie van Directeuren, De Heer J.N. Vriesendorp absent.

Heden, den 30 Augustus 1836, Directeuren vergaderd zijnde, is besloten om provisioneel f 100.000,- te doen verzekeren op het Casco voor de uitreis naar Oost-Indie.
Het benoodigde Vleesch tot 30 Ct, Spek tot 37 Ct & brood tot den ouden prijs aanbesteed, om binnen 14 dagen gereed te zijn.
Voorts gaf den president kennis, dat hij den eigen dag van het te water laten van den Oud-Alblas, daarvan aan de Directie der Handelmaatschappij hed kennis gegeven, met verzoek om den bodem zoo al niet in de bevrachting van September, dan althans in de eerste van October te begrijpen, waarop heden door hem president een zeer voldoend antwoord was ontvangen. –

 

Vergadering van den Raad

Present de Heeren A. Blussé van Oud Alblas, H. van der Sande Hz., A. du Bois &Zoon, C. Gips, H.P. Visser, A. Blussé Azn.

Heden den 24 September 1836, de Raad der Reedery vergaderd zijnde, is aan denzelve kennis gegeven, dat de Oud-Alblas maandag, den 26e de haven verlaten en op de Reede halen zou; dat den volgenden dag, door den president dier bodem alsnu bepaaldelijk ter bevrachting tegen 20 October zou worden aangeboden en men, dadelijk da daarop te ontvangen gunstig berigt, dacht te monsteren.
Tot eene vijfde Storting, te voldoen heden over eene maand, ten bedrage van f 1000 per 1/32e aandeel, werd daarna op voorstel der Directie, met eenparigheid beslooten. –

 

Comparitie van Directeuren,

Heden den 27 September 1836, Directeuren vergaderd zijnde, gaf de president mededeeling van zijn schrijven van 25 te voren, aan de Directie der Handelmaatschappij, waarbij hij dezelve ook herinnerd had aan eene hem vroeger half en half gedane belofte om hem ook voor uitvracht met eenig transport Militairen of vrachtgoederen te begunstigen en van het daarop dien dag ontvangen antwoord de bepaalde toezegging bevattende, dat de Oud-Alblas in de bevrachting van October zou worden begreepen, maar tevens reden gevende waarom men voor dit maal ons niet met een militaire transport begunstigen kon. En werdt als nu bepaaldelijk besloten om op 4 October te monsteren.
De Leverantie der Medicijnen als  minste inschrijving door den Heer Krom aangenomen.

 

Comparitie van Directeuren,

Heden den 6 October 1836, Directeuren vergaderd zijnde, en daags te voren het berigt ontvangen zijnde, dat de Oud-Alblas bevracht was om op 20 October te Hellevoetsluis gereed te liggen, zoo werd, daar na de monstering van den 4 dezer aan de equipage nog 10 zware matrozen en een ligte ontbraaken, gemerkt de schaarschte van Matrozen, aan den Makelaar van de Zeevaart Alblas eene extra premie van 3 Gulden voor elken daartoe aan te brengen Matroos uitgeloofd.
Voorts zijn alle noodige bestellingen gedaan, en is ook nog besloten om de assurantie met f 20.000,- te vergrooten en dus op het casco te brengen tot f 120.000,-
De Bijlbrief den 22 September reeds opgemaakt, uit Den Haag terug ontvangen, is bij de Stukken weggelegd onder no 10. en de Redery-Cedul voor den President van het Tribunal is den ?e dezer gepasseerd.

 

Comparitie van Directeuren,

Heden den 2 October 1836, Directeuren vergaderd zijnde, werd uit aanmerking dat bij hen wel berigt was ontvangen van het Scheepen der ijzere pompen te Antwerpen, maar zeer onzeker was of die wel tijdig genoeg voor den Oud-Alblas zouden aankomen, besloten, om op staande voet houten pompen te bestellen, met bepaling dat die den 14 moesten geleverd zijn, hetwelk door den blokmaker Bouman is aangenomen (en ook naargekomen, hetwelk de ijzere pompen eerst na het vertrek van den Oud-Alblas van hier zijn aangekomen.)
waarna de notulen vervolgen met het vertrek van de OUD-ALBLAS ‘van de Stad’

Eerste rekening van het fregatschip OUD-ALBLAS dd 18 february 1837

Onderstaand de details van de Eerste Rekening – deze gaat tot en met het schip in zee, en dus verder dan alleen de bouw – als transcriptie uit het Grootboek van de OUD-ALBLAS:

 


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *