OUD-ALBLAS

De OUD-ALBLAS,

Na de DORTENAAR en de JACOB CATS het derde fregatschip van rederij A. Blussé van Oud Alblas te Dordrecht.
Onderstaand een beginnetje uit de Notulen van Directie en Raad der Rederij, waarnaast er nog een Grootboek van het schip bestaat. De OUD-ALBLAS maakte in 1851 als 7e-schip vanuit Dordrecht een reis om Kaap Hoorn, maar er bestaat geen enkel logboek meer van dit schip.

Notulen

betreffende het Fregatschip

Oud-Alblas

1835

Nadat op 12 Maart bij eene voorloopige overeenkomst tot het leggen der kiel voor dezen bodem, tusschen de Heeren A. Blussé van Oud Alblas, Herman van der Sande Hz, F. van Wageningen en J.A. Vriesendorp, besloten was (zie Stuk N° 1)  en dienvolgens op 14 Maart onmiddelijk na het afloopen van den Jacob Cats de kiel voor den Oud-Alblas gelegd was, is vervolgens door eerstgenoemden daar van aan de Directie der Nederlandsche Handelmaatschappij kennis gegeven, en daarop onder dagteekening van den 16e Maart, een zeer voldoend antwoord ontvangen (zie deze Stukken onder N° 2). In eene daarna op den 14e Mei gehouden Comparitie van de genoemde Heeren, is de Reedery-Cedul, de Statuten deezer Reedery bevattende gearresteerd en ter teekening aan anderen open gesteld (zie Stuk N° 3.)

Eerste Vergadering der Reedery.

Op Heden den 30 Juny 1835, de Eerste vergadering van den Raad der Reedery gehouden zijnde onder voorzitting van den bij de Reedery-Cedul bepaalde president, is daarna mededeeling gedaan van het dien dag met den Scheepsbouwmeester door de Directie finaal gesloten contract van aanbouw (Zie Stuk N° 4) en als nu besloten opm op donderdag den 2 July aanstaande de stevens te rigten en alsdan aan het werkvolk voor een Fooy te geven Tien Zeeuwsche Rijksdaalders.

En daar alsdan overeenkomstig het contract met den Scheepsbouwmeester, 14 dagen daarna dus op 16 July de eerste der bepaalde vijf termijnen, dus f 12.800,- zal moeten voldaan worden, zoo wordt op voorstel van den president eenparig goedgekeurd om met afwijking, in zoo verre voor ditmaal van Art.4 der bepaling van de Reedery Cedul, eene eerste storting tegen gezegde 16 July, ten bedrage van f 500,- per een Twee en dertigste aandeel, te bepalen. Niemand iets meer voor te dragen hebbende, is deze eerste vergadering van den Raad der Reedery gescheide.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *