Vierde reis ORION (1844)

Eerst den 27 heeft de Orion, om de goederen der Maatsch opgehouden, van de stad kunnen gaan, en door de harde wind vervolgens in het Kanaal gehinderd, is de Orion eerst den 11 Maart in het Nieuwe Diep aangekomen, en den 18 Maart 1844 ‘s morgens 8 uur, wel in Zee gekomen.

In Zee zeilen.

Den 9 Juny is van Kaptn van der Linden een brief ontvangen, gedateerd van den 19 April 1844 op 2° 40′ Z.Br. 19° 30′ W.L. volgens welke hij daags te voren de Linie gepasseerd was, en alles wel aan boord was.

Vergadering van den Raad

der Reederij

op Dingsdag 20 Augustus 1844.

Present de Heeren  A. Blussé van Oud-Alblas,  F. van Wageningen, Mr P. Blussé Azn, Wed. G. ’t Hooft &Zoon, B. Bruininghuis.

De Raad der Reederij daartoe behoorlijk opgeroepen, heden vergaderd zijnde, is in denzelven, na lezing en zoo veel nodige goedkeuring der Notulen van 17 February 1842 tot heden, door de Directie gedaan rekening en verantwoording over de derde afgeloopen reis van den Orion, sluitende met een nadeelig Slot van f. 12.489,33 En is dezelve rekening eenparig goedgekeurd, en ten blijke daarvan door de presenten geteekend, waarvan bij missive van dien eigen dag aan de gezamenlijke deelhebbers is kennis gegeven.

Aankomst te Batavia

Den 19 October 1844 werd het eerste berigt ontvangen van de aankomst van den Orion op den 29 Junij, na een reis van 101 dagen, te Batavia; waar de ontlossing der medegenomen Gouvernementsgoederen, den 2 Julij is begonnen, terwijl, deze afgeloopen zijnde, het schip den 14, met 20.000   Steenen van het Gouvernement en 400 picols Tin, baar Sourabaya verzeild is. Den 25 July te Sourabaya aangekomen, is de Orion aldaar, wegens een lek bij de achtersteven, even boven de vingerling van het roer, hetwelk voorzien moest worden, eenige dagen opgehouden, en heeft eerst den 5 Augustus en begin met Suiker laden kunnen maken, doch is, voor de Reedery in het oponthoud tegemoet te komen, door den Agent der Factory Schlegel, ontheven van de verpligting om een gedeelte Suiker te Passaouan te gaan innemen en zich dan beoosten Madura om naar Samarang te begeven ter inneming van de Koffy. de Orion heeft dienvolgens al de voor hem bestemde Suiker, 7500 picols, te Sourabaya ingenomen, en is den 13 Augustus regtstreeks naar Samarang gezeild, aldaar den 16 aangekomen, den 17 begonnen Koffy te laden, en, na 7903 picols Koffy ingenomen te hebben, den 26 wederom vertrokken, en den 30 Augustus te Batavia aangekomen.

Den 3 September 1844 heeft de Orion, alsnu inhebbende 2234 Kanasers Suiker en 8233 balen Koffy, benevens 400 picols Tin en 3 gepasporteerde Militairen, de terugreis van Batavia naar het Vaderland aangenoemn.

Den 30 December 1844 werd een brief van Kapt J. van der Linden ontvangen, uit St.Helena van den 4 November gedagteekend; en

Binnenkomen te Brouwershaven.

den 2 January 1845 is de Orion wel te Brouwershaven binnengekomen (tegelijk met den Jacob Cats).

Na te Brouwershaven 8 ligters beladen te hebben, en waardoor van 19¼ voet achter en 18½ voet voor, op 14¾ voet diepgang gebragt te zijn, is, dadelijk na het geheel opruimen van het ijs de Orion den 21 January van Brouwershaven vertrokken, en geholpen door de Sleepboot Hercules, die gemelden bodem tegemoet gezonden was en op de hoogte van de Oude Tong aantrof, nog dien eigen dag voor de Stad aangekomen.

Aankomst voor deze Stad

Den 23 January heeft Kapitein van der Linden afgemonsterd.

De geheele ontlossing dan 13 February volbragt zijnde, is de vrachtrekening dien eigen dag opgemaakt en ingeleverd, bedragende over nagenoeg 572 betalende Lasten, f 88.292,65 welke penningen den 28 der gezegde maand zijn ingekomen; en heeft de Directie begrepen, daaruit eene uitdeeling te kunnen doen van f. 1.000 per 1/32st aandeel, waarvan met toezending van de noodige uitdeelings quitantien, nog dien eigen dag aan alle Deelhebbers is kennis gegeven.

Den 22 Mei 1845 zijn de expertenbij missive verzocht om den Orion te komen expertiseren, en heeft daarop den 29 die xpertise plaats gehad. Aan Kapt van der Linden is dienvolgens opgedragen om, naar aanleiding van het door experten voorgeschreven, den 2 Juny te beginnen om met 2 man van de Werf in het ruim en met 2 man aan de boegspriet het noodige te verrigten, tevens is de besmeding van den Orion aan Brons en gegund, om bij de Heeren Wed G ‘t Hooft & Zonen naar prijzen van het staande en loopend want gevraagd, en de prijs op 48 Gl dooreen bepaald zijnde, is het benoodigde want besteld.

Den 10 Juny gebleken zijnde, dat van de boegspriet zoowel schalen als koning met vuur bezet waren, zoo is tot een geheel nieuwe geschalde besloten, gelijk ook tot een nieuwe voorsteng, daar de aanwezige gesprongen is, en zal de oude boegspriet voor brandhout verkocht worden, terwijl van de oude steng planken voor scheepsgebruik zullen gezaagd worden. Voorts is bepaald om zooveel mogelijk ten minsten 5 drooge schalen voor de boegspriet te bezigen, en dezelve niet te kalfaten, en ook niet te schilderen, maar met gepekeld papier te voorzien. De nieuwe beogspriet voor f 800,- en de nieuwe voorsteng voor f 200,- aanbesteed.

Den 14 July is het benoodigde schilderen bij aanneming aan J.Quast voor f 150,- gegund.

Dien eigen dag is als Oppertimmerman aangesteld en aan Kapt van der Linden toegevoegd, J.F.Giesse, tot hiertoe 2e Stuurman op den Oud-Alblas, als tweeden Stuurman van Wijk en als derden Hendrik ten Zeldam Ganswijk, terwijl verder alle maatregelen genomen werden om den Orion tegen 5 Augustus zeilree te maken.

Den 29 July werdt het berigt ontvangen, dat de Orion in de bevrachtingen der Nederl. Handelmaatschappy voor de maand Augustus begrepen was, met bepaling van op Amsterdam te retourneren; en werden dadelijk de charterpartijen opgemaakt en geteekend, waarbij voor den Orion de zeildag op 7 Augustus bepaald werd. De aanmonstering had reeds op den 24 July plaats gehad, en op 31 July werd de assurantie bezorgd, voor f 60.000,- op het casco en f 20.000,- op behouden varen.

Vertrek van deze Stad.

Den 5 Augustus 1845 is de Orion, in den voormiddag, van deze Stad vertrokken, doch, ten gevolge van allerongunstigste gelegenheid, na veel sukkelen eerst des avonds van den 18 te Hellevoetsluis aangekomen.

2 Responses to Vierde reis ORION (1844)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *